S operátory a ČTÚ se přeme o to, zda využitá služba je služba spotřebovaná. Podle úřadu jsou poskytnutá a využitá mobilní data jedno a to samé. V každém případě mají být data součástí vyúčtování, jenže tam je operátoři neuvádějí.

Nedávno jsme podali námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení naší reklamace T-Mobilem a Vodafonem. Ve stručnosti šlo o to, že oba operátoři ve vyúčtování neuvádějí objem poskytnutých ani využitých mobilních dat, ač jim to přikazuje platný právní předpis č. 135/2012 Sb. Mohou tím poškozovat zákazníky, kteří si zpětně nedohledají, zda nepřeplácejí za drahý, ale málo využívaný tarif. Zdánlivá maličkost, která může mít pro zákazníka finanční důsledky v řádu tisíců korun ročně.

Odpovědi ČTÚ na námitku jsme se nestačili divit. Úřad zaprvé zpochybnil, že jsme si nějaká mobilní data s operátory ve smlouvě sjednali. Zadruhé považuje poskytnutá a využitá data za ta samá.

Vyhláška 135/2012 Sb říká, co musí každé vyúčtování podle druhu služby obsahovat, a to hned v §1, v písmenu f: počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány, a informace o převodu počtu volných jednotek z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny.

Úřad nám napsal: "Ve smyslu dané vyhlášky se účtovanou jednotkou rozumí objem dat (datový limit) sjednaný v rámci tarifu. Obecně lze konstatovat, že pokud si zákazník zakoupí službu, která spočívá v nákupu balíčku a tento obsahuje určitý objem dat za danou cenu, je účtovací jednotkou právě tento balíček, a nejedná se tak o nákup jednotlivě účtovaných jednotek za určitou účtovanou cenu každé jedné jednotky (např. 1 MB, 1 GB). Datové limity jsou tak základní účtovanou jednotkou zahrnutou do tarifů, a to bez ohledu na to, do jaké výše jsou čerpány. Pokud jde o počet poskytnutých a využitých volných jednotek, na něž jste v reklamacích poukazoval, zde se Úřad domnívá, že tyto nebyly mezi Vámi a oběma poskytovateli sjednány, neboť objemy volných dat nejsou uvedeny v předmětných vyúčtováních."

Zaprvé se tedy ČTÚ domnívá, že jsme si žádná data neobjednali, ač je reklamujeme a oba operátoři sjednaná data způsobem vyřízení reklamace potvrzují. Úřad svou domněnku opírá o chybějící objem volných dat v předaných vyúčtováních. Jsme rádi, že chybějící údaje o mobilních datech v předaných vyúčtováních alespoň nerozporuje.

V záhlaví každého vyúčtování, které jsme ČTÚ zaslali, operátoři uvádějí mj. název služby. V našem případě šlo o tarify s názvy Mobil DATA (T-Mobile) a Red Naplno 5 GB (Vodafone). Tady by normální diskuse mohla skončit, data mají ve vyúčtování být, ale nejsou. Úřad to má prověřit a konat. Neobtěžuje se ani s jedním a po přečtení reakce operátorů a shlédnutí vyúčtování "se domnívá", že jsme si žádná volná data s operátorem nesjednali.

Zadruhé, o účtovanou jednotku, kterou úřad operuje (k ní se ještě dostaneme), v námitce nešlo. Reklamovali jsme prostou skutečnost, že ve vyúčtování chybí poskytnutý a využitý objem mobilních dat. Úřední ohánění se účtovanou jednotkou je nepochopení námitky, odvádění pozornosti od meritu věci a míchání hrušek s jablky. Úřad o voze, my o koze.

Podle ČTÚ poskytnutá a využitá data jsou jedno a to samé. Selským rozumem jsou data využitá data spotřebovaná. Těžko totiž přijmout argumentaci ČTÚ, že využitá data jsou právě ta, která si sjednáte, tedy poskytnutá. Když vám hotel poskytne ubytování na týden, a vy využijete = spotřebujete 3 dny, jsou poskytnuté dny ubytování stejné či jiné než využité? Znamená snad paušální platba za sjednaný tarif, že ho pokaždé plně využijete?

S poskytnutými a využitými daty účtování přímo nesouvisí. Účtovací jednotka, ať už definovaná jakkoliv, není nic jiného než částka, kterou zaplatíme za určitý objem služeb. Je užitečnou zvyklostí, že účtovací jednotkou hovoru je jedna vteřina nebo minuta a textové zprávy jedna SMS. Ne 150 SMS, 3000 SMS nebo 14 SMS.

Tvrdí-li úřad společně s Vodafonem, že v případě mobilních dat - na rozdíl od minut a SMS - je účtovací jednotkou jednou 100 MB, podruhé 7 GB a potřetí třeba 5,5 kB, je to znepřehlednění vyúčtování. S poskytnutými a využitými daty na faktuře nemá pranic společného. U nich o žádné účtování nejde, ale o pouhý objem dat zakoupených a konzumovaných.

Poskytnutá mobilní data jsou zkrátka ta, která si s operátorem sjednáme, a využitá jsou ta spotřebovaná. Jeden by řekl, že to nelze zpochybňovat, přesto máme úřad, který říká něco jiného. V důsledku budou ve vyúčtování operátorů dál chybět podstatné údaje o mobilních datech a zákazníci přeplácet za zbytečně vysoké datové tarify.

Paralelu mezi různými druhy služeb mobilního tarifu, voláním a textovými zprávami, kde operátoři ve vyúčtování správně uvádějí délku hovoru a cenu každé spotřebované minuty a SMS, a mobilními daty, úřad opomíjí. Zpřehlednění vyúčtování by prospělo, pokud by ČTÚ u přenesených dat definoval doporučenou nebo závaznou účtovací jednotku, např. cenu 1 MB či 1 GB dat, analogicky k účtované jednotce 1 minuta nebo 1 SMS.

Operátoři údaje o internetovém provozu zákazníka  samozřejmě mají (zde příklad logu T-Mobilu), jinak by nemohli spotřebu dat účtovat nebo ji on-line zobrazovat v mobilní aplikaci. Stačí výsledky zpracování dat přiložit k vyúčtování v přehledné formě, stejně jako v případě minut nebo SMS, nejlépe i s průměrnou skutečnou spotřebou např. za uplynulý půlrok. Proč to asi operátoři nedělají?

ČTÚ má nastavovat pravidla a hlídat jejich dodržování, zkrátka fungovat. Pak by nám v závěru dopisu nemohl napsat, že si spotřebu mobilních dat můžeme zjistit jinde než ve vyúčtování. Mobilní data jsou součástí vyúčtování a jsou-li údaje o nich i jinde, tím lépe, ale nejde o plnohodnotnou náhradu. Mají být ve vyúčtování, a to nikoliv kvůli nějaké vyhlášce a ČTÚ, ale proto, že za ně podle smlouvy a faktury platíme. Nejsou tam.