Novoroční zvýšení cen bez DPH některých tarifů umožňuje u dotčených služeb ukončit smlouvu s operátorem bez sankcí a dalších podmínek. Na vaše dotazy: Operátor nejenže nesmí od ukončení smlouvy odrazovat možným odejmutím telefonního čísla, je naopak povinen ponechání čísla účastníkovi zajistit.

Říká to Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb, z něhož jsme pro vás vybrali příslušné paragrafy a jejich části.

§ 63 Náležitosti smlouvy.....

(6) .....Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat ..... Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy..... (Pozn. tarifon: Třeba zvýšením DPH jako zde)

(8) Smluvní ujednání, která by obsahovala takové podmínky a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací, jsou neplatná.

§ 34 Přenositelnost telefonních čísel

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své telefonní číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu, nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, v případě:

a) geografických telefonních čísel na určeném území,
b) negeografických telefonních čísel kdekoli na území státu.....

(3) Negeografickým telefonním číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, které není geograficky vázaným číslem, zejména čísla pro přístup ke službám na účet volaného, služeb s vyjádřenou cenou a účastnická čísla veřejných mobilních komunikačních sítí.